Kuljettaja.fi -verkkokoulutusympäristöä koskeva henkilötietojen käsittelyseloste

1 Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, kuinka Suomen Kuljetusturva Oy (”Kuljetusturva”) käsittelee henkilötietoja Kuljettaja.fi-verkkokoulutusympäristössä (”Palvelu”). Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta sekä muuta toimintaamme sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä tarkoitetaan tässä tietosuojaselosteessa Palveluun kirjautuneita käyttäjiä, jotka ovat tyypillisesti yhteisöjen edustajia ja yksityisiä henkilöitä.

Tämä seloste koskee tilanteita, joissa Kuljetusturvan yhteistyökumppani (”Kumppani”) myy käyttöoikeuden Palveluun omille asiakkailleen. Näissä tilanteissa Kumppani toimii tietosuojalainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä ja Kuljetusturva henkilötietojen käsittelijänä. Tällöin Kumppani on hankkinut käyttöoikeuden Palveluun ja vastaa mm. tarvittavien selosteiden laatimisesta, henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta, rekisteröityjen informoinnista sekä muista tietosuojalainsäädännön mukaisista rekisterinpitäjän velvoitteista.

2 Tietojen käsittelijä

Suomen Kuljetusturva Oy, 2318753-3, osoite Sammonkatu 28 B 1, 70500 KUOPIO.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Kuljetusturva käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja Palvelun tuottamiseksi ja palveluiden ja tilausten käsittelyyn liittyviin toimiin. Kuljetusturva voi käsitellä henkilötietoja lisäksi käyttäjätuen toteuttamiseksi sekä Palvelun käytön tilastoimiseksi.

Lokitietoja Palvelun käytöstä voidaan tallentaa Kuljetusturvan, Kumppanin sekä rekisteröityjen oikeutettujen etujen turvaamiseksi, kuten sen todentamiseksi, että laskutetut palvelut on suoritettu taikka mahdollisten tietoturvaongelmien tutkimista varten.

Kumppani informoi rekisteröityjä mahdollisista muista tietojen käyttötarkoituksista.

4 Palvelussa käsiteltävät henkilötiedot

Palvelun tuottamiseksi voimme käsitellä Palvelun käyttäjistä seuraavia henkilötietoja:

  • Perustiedot: kuten etu- ja sukunimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, ajokortin voimassaolo, ajokorttiluokka, ammattipätevyyden voimassaoloaika sekä työnantaja
  • Opintosuoritusotteen muodostumista varten etu- ja sukunimi, syntymäaika ja kyseiseen koulutukseen liittyvät tiedot ja kouluttajatiedot, jotka saadaan suoraan järjestelmästä
  • Analytiikka: Palvelun käyttöä koskevat tiedot kuten IP-osoite
  • Evästeet: Palvelun käytöstä kerättävät evästeet

5 Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity syöttää Palvelun käyttöönoton yhteydessä Palveluun etu- ja sukunimensä sekä sähköpostiosoitteensa. Kuljetusturva kerää henkilötiedot säännönmukaisesti suoraan rekisteröidyiltä itseltään rekisteröidyn käyttäessä Kuljetusturvan Palvelua tai viestinnästä rekisteröidyn kanssa.

6 Henkilötietojen vastaanottajat ja luovutus

Lähtökohtaisesti emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille. Lisäksi käytämme maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana Paytrail Oyj:tä, joka toimii yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Tässä tarkoituksessa luovutamme tarpeelliset yhteys- ja laskutustiedot Paytrail Oyj:lle. Lisäksi voimme luovuttaa viranomaisille henkilötietoja lainsäädännön edellyttämissä tilanteissa. Tietoja voidaan lain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että tarpeelliset suojakeinot ovat käytössä.

Kukin Kumppani vastaa omalta osaltaan siitä, missä ja miten se säilyttää mahdollisesti Kuljetusturvan järjestelmien ulkopuolella säilyttämiään henkilötietoja.

7 Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain sen aikaa, kuin on tarpeen tässä selosteessa kuvatun käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan säilyttää Palvelun päättymisen jälkeen Kuljetusturvan ja Kumppanin välisen sopimuksen sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli loppukäyttäjä käyttää Palvelua useamman eri palveluntarjoajan asiakkaana tai suoraan Kuljetusturvan asiakkaana, määräytyy henkilötietojen säilytysaika loppukäyttäjän asiakkuuden mukaisesti.

8 Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja henkilötiedot ovat ainoastaan niiden henkilöiden saavutettavissa, joiden toimenkuvaan kuuluu käsitellä kyseisiä tietoja.

Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti erilaisin teknisin ja organisatorisin suojakeinoin.

9 Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on Suomen tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet tarkastaa ja korjata tai vaatia korjattavaksi virheellisiä henkilötietojansa tai tietyissä tilanteissa oikeus vaatia henkilötietojansa poistettavaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Kumppani (rekisterinpitäjä) vastaa rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta. Mahdolliset tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt tulee siten osoittaa Kumppanille, jolta rekisteröity on hankkinut käyttöoikeuden Palveluun. Kumppani varmistaa pyynnön tekijän oikeuden pyyntöön ja toteuttaa pyynnön tai ottaa tarvittaessa yhteyden Kuljetusturvaan.

Kuljetusturva voi tarvittaessa tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 16.9.2022.

K&K Mattinen Ky

Peltosalmentie 9 as 13

74510 Iisalmi

pertti.mattinen@hotmail.com