Kuljettaja.fi -verkkokoulutusympäristön yleiset käyttöehdot

1 Yleistä

1.1 Määritelmät

Näissä Kuljettaja.fi -verkkokoulutusympäristön yleisissä käyttöehdoissa seuraavilla isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on alla todettu merkitys, jollei asiayhteydestä käy nimenomaisesti muuta ilmi:

Asiakkaalla tarkoitetaan yhteisöä taikka yksittäistä henkilöä, joka tekee Suomen Kuljetusturva Oy:n kanssa sopimuksen Kuljettaja.fi-verkkokoulutusympäristön käyttämisestä.

Kuljetusturvalla tarkoitetaan Suomen Kuljetusturva Oy:tä.

Käyttäjällä tarkoitetaan jokaista sellaista tahoa, jolle Kuljetusturva myöntää käyttöoikeuden Palveluun näissä ehdoissa kuvatulla tavalla ja laajuudessa. Käyttäjä tarkoittaa asiayhteydestä riippuen Asiakasta, Kumppania ja/tai Loppukäyttäjää.

Loppukäyttäjällä tarkoitetaan Asiakkaan henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä ja yksityisasiakkaan tapauksessa yksittäistä henkilöä, jolle Kuljetusturva tai sen Kumppani luovuttaa käyttöoikeuden Palveluun erikseen sovittavaa maksua vastaan.

Kumppanilla tarkoitetaan Kuljetusturvan yhteistyökumppanina toimivaa tahoa, jolta Käyttäjä on ostanut käyttöoikeuden Palveluun erilliseen sopimukseen perustuen.

Palvelulla tarkoitetaan Kuljetusturvan tuottamaa ja omistamaa sähköisen oppimisen palvelu- ja aineistokokonaisuutta, josta käytetään nimitystä Kuljettaja.fi -verkkokoulutusympäristö.

Sopimuksella tarkoitetaan Palvelun käyttöä koskevaa sopimusta, johon Käyttäjän käyttöoikeus perustuu. Asiakas taikka Loppukäyttäjä voi tehdä Sopimuksen joko Kumppanin tai Kuljetusturvan välillä, riippuen siitä keneltä Palvelu ostetaan.

Tilauksella tarkoitetaan yksittäistä koulutusta, jonka Käyttäjä tilaa Palvelussa.

1.2 Käyttöehtojen soveltaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palvelun ja sen kautta tarjottavien aineistojen käyttöön. Käyttäjän näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus Palveluun ja sen kautta tarjottaviin palveluihin tai sisältöihin perustuu aina Sopimukseen.

Palvelun käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen noudattamista. Käyttämällä Palvelua (ml. sen kautta tarjottavia sisältöjä ja palveluita) Käyttäjä vahvistaa hyväksyvänsä ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, hänen tulee lopettaa Palvelun ja sen kautta tarjottavan aineiston käyttäminen välittömästi.

2 Käyttäjän yleiset velvollisuudet

Käyttäjä on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan Palvelun käytön edellyttämän teknisen käyttöympäristön (mukaan luettuna tietoliikenneyhteydet ja selainohjelmisto) sekä vastaa kaikista itselleen aiheutuvista tietoliikennekuluista ja muista kuluista. Käyttäjä vastaa Käyttäjän luomilla käyttäjätunnuksilla tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä on velvollinen maksamaan Sopimuksen mukaiset maksut Palvelun käytöstä.

Käyttäjä ylläpitää työrutiinejansa siten, että tietoliikennekatkot tai muut toimintahäiriöt eivät vaaranna Käyttäjän toiminnan jatkuvuutta tai aiheuta Käyttäjälle keskeytys- tai muuta vahinkoa.

Käyttäjä vastaa syöttämänsä sisällön ja käsittelyn lainmukaisuudesta, mukaan lukien henkilötietojen suojaa ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisuudesta. Käyttäjä vastaa ja vakuuttaa, että (i) Käyttäjä tulee käyttämään Palvelua ainoastaan lain mukaisiin ja sallimiin tarkoituksiin; (ii) Käyttäjä ei tule paljastamaan tai luovuttamaan aineistoa tietosuojasäännösten vastaisesti kolmansille osapuolille; ja (iii) Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Kuljetusturvalle kaiken vahingon, joka aiheutuu tämän kohdan mahdollisesta rikkomuksesta.

3 Käytön aloittaminen, käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjän tulee rekisteröityä Palveluun. Palvelun käyttö edellyttää, että kullakin Käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjän sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena ja Käyttäjä määrittelee salasanan palveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

Palvelu katsotaan toimitetuksi, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt ja hän on saanut käyttäjätunnukset Palveluun. Kukin Tilaus tehdään erikseen.

Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä ja on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella tapahtuneesta käytöstä. Jos käyttäjätunnus ja salasana katoavat tai joutuvat kolmannen osapuolen haltuun, Käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa tästä Käyttäjän vastuuhenkilölle tai Kuljetusturvan asiakaspalveluun vahinkojen välttämiseksi. Jos Käyttäjän käyttäjätunnuksia käytetään vastoin näitä käyttöehtoja, vastaa Käyttäjä Kuljetusturvalle aiheutuneesta vahingosta.

4 Oikeudet palveluun ja käyttöoikeuden laajuus

4.1 Palveluna koskevat immateriaalioikeudet

Palvelun sisältö sekä palvelun muut osat, ohjelmistot ja aineistot on suojattu tekijänoikeuslain, muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun ja siihen liittyvien aineistojen kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Kuljetusturvalla tai muilla palveluun tietoa tuottavilla tahoilla ja Käyttäjälle myönnetään vain näiden käyttöehtojen mukainen rajoitettu käyttöoikeus yksityiseen opiskelukäyttöön.

Kaikki sellainen Palvelun käyttö ja siellä tapahtuva toiminta, joka rikkoo lakia, loukkaa kolmansien oikeuksia, näitä käyttöehtoja, hyvää tapaa tai joka voi vaarantaa Palvelun toimintavarmuuden, tietoturvan ja tietosuojan, on ehdottomasti kielletty.

4.2 Käyttöoikeus Palveluun

Näissä käyttöehdoissa sovittavin ehdoin ja rajoituksin ja Palvelua koskevien maksujen täyttä suorittamista vastaan Kuljetusturva myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua seuraavasti: Käyttäjä saa rajoitetun, ilman yksinoikeutta olevan ja siirtokelvottoman oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen tarkoittamalla tavalla. Palvelu toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja selainohjelmilla. Kuljetusturva ei kuitenkaan takaa sitä, että Palvelua voidaan käyttää Käyttäjän laitteilla. Käyttäjä vastaa laitteidensa yhteensopivuudesta Palvelun kanssa.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Kuljetusturvan Palvelun kautta tarjoamia aineistoja ainoastaan Palvelun normaalien toiminnallisuuksien mukaisesti omassa yksityisessä opiskelutarkoituksessa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin näissä käyttöehdoissa sovittuun tarkoitukseen. Siten Käyttäjällä ei ole oikeutta millään tavalla muutoin käyttää, esittää julkisesti, kopioida, muuttaa, edelleen luovuttaa tai edelleen lisensioida Palvelua tai Palvelun sisältämää aineistoa ilman Kuljetusturvan etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palveluun sisältyvästä aineistosta tai sen osasta uutta palvelua. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman Kuljetusturvan etukäteistä kirjallista suostumusta. Kaikki ilman suostumusta tehdyt siirto- tai luovutustoimet ovat mitättömiä.

Kuljetusturvalla on oikeus välittömästi estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos Palvelua käytetään lain, viranomaismääräysten, hyvän tavan tai näiden käyttöehtojen vastaisesti, tai jos Käyttäjä laiminlyö suorittaa ehtojen mukaiset maksusuorituksensa tai osan niistä ja viivästys on kestänyt yli neljätoista (14) vuorokautta. Kuljetusturva on velvollinen ilmoittamaan käytön peruuttamisesta ja sen syystä välittömästi Käyttäjälle.

4.3 Vastuu käytöstä

Käyttäjä vastaa siitä, että se käyttää Palvelua ja hallinnoi käyttöoikeuksiaan näiden käyttöehtojen mukaisesti. Erityisesti Käyttäjä vastaa siitä, että se noudattaa Palvelussa järjestettyä koulutusta suorittaessaan siihen liittyviä säännöksiä ja viranomaisten määräyksiä sekä koulutuksen yhteydessä annettuja ohjeita. Käyttäjä ja/tai Asiakas ovat korvausvelvollisia Kuljetusturvalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4.4 Kuljetusturvan oikeus rajoittaa tai estää pääsy Palveluun

Mikäli Käyttäjä käyttää Palvelua tai sen kautta tarjolla olevia aineistoja tavalla, joka rikkoo lakia, tekijänoikeutta, näitä käyttöehtoja, hyvää tapaa tai joka voi vaarantaa Palvelun toimintavarmuuden, tietoturvan ja tietosuojan, Kuljetusturvalla on oikeus laskea palvelutasoa, hävittää kiellettyyn käyttöön liittyvä aineisto Käyttäjälle ilmoittamatta ja/tai estää Palvelun käyttö Käyttäjältä parhaaksi katsomassaan laajuudessa. Käyttöoikeuden sulkemisesta huolimatta kaikki näissä käyttöehdoissa mainitut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuita sekä vastuunrajoituksia koskevat säännökset jäävät voimaan.

5 Palvelun ylläpito ja tuki

Kuljetusturvan velvollisuudet ylläpitää Palvelua sekä vastuu sen toimivuudesta ja saatavuudesta määräytyvät kokonaisuudessaan ja tyhjentävästi tämän sopimuskohdan mukaisesti.

5.1 Yleistä, käyttökatkot

Kuljetusturva ei vastaa virheistä, jotka aiheutuvat sen ulkopuolisten tahojen toiminnasta, kuten tietoliikenteen häiriöistä tai keskeytymisestä tai Käyttäjän toiminnasta, Käyttäjän aineistosta tai Käyttäjän tai kolmannen tahon käytöstä. Kuljetusturvalla on oikeus tehdä muutoksia Palvelun tekniseen toteutukseen. Palvelun toiminta tarkastetaan Kuljetusturvan yleisen käytännön mukaisesti määräajoin tietomurtojen, haitallisten ohjelmistojen sekä muiden toimintahäiriöiden estämiseksi.

Kuljetusturvalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen huolto-, muutos-, korjaus-, ja asennustöiden ajaksi. Mainitut katkokset pyritään suorittamaan viikonloppuisin ja iltaisin, jolloin käyttökatkoksista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Kuljetusturva ilmoittaa suunnitelluista käyttökatkoksista mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen.

Kuljetusturva ei ole velvollinen toimittamaan minkään kolmannen osapuolen ohjelmistojen päivityksiä.

5.2 Virhe

Kuljetusturva ei anna Palvelulle mitään muuta takuuta kuin mitä näissä ehdoissa todetaan, ja Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on.

Palvelun käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, että Palvelu on Käyttäjän käytettävissä palveluntarjoajan palvelimelta. Kuljetusturva pyrkii mahdollisimman jatkuvaan ja häiriöttömään käytettävyyteen, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien täydellistä virheettömyyttä eikä sen häiriötöntä toimintaa tai käytettävyyttä. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Kuljetusturva ei vastaa Käyttäjään nähden mistään vahingosta, jota Käyttäjälle tai kolmannelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelua käytettäessä.

Käyttäjän velvollisuus on ilmoittaa Kuljetusturvalle Palvelun käytettävyyteen vaikuttavasta virheestä tai puutteellisuudesta tai mahdollisesta muusta virheestä välittömästi sen havaittuaan. Kuljetusturva pyrkii korjaamaan virheen tai puutteellisuuden niin nopeasti kuin se on teknisesti mahdollista.

5.3 Tuki

Jos Käyttäjä on tehnyt sopimuksen käyttäjätukipalveluista, ja jollei muuta ole sovittu, Palveluun liittyvät puhelin- ja sähköpostitukipalvelut ovat käytettävissä arkisin klo 8-16, paitsi 1.6.–31.7. ja 22.12–2.1. välisenä aikana, jolloin Kuljetusturvalla on oikeus tarjota puhelin- ja sähköpostitukipalveluja supistetusti.

Asiakaspalvelun yhteystiedot:

Suomen Kuljetusturva Oy

Lohilantie 5 B 3

37550 Lempäälä

puh. +358 40 670 2976 (ppm/pvm)

info@kuljettaja.fi

Tuki rajoittuu neuvontaan ja käyttöohjeiden antamiseen Käyttäjälle. Palvelukieli on suomi.

6 Maksut ja maksuehdot

Palvelun käytöstä perittävästä maksusta on sovittu Sopimuksessa. Mikäli Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, Kuljetusturva pidättää oikeuden hintojen muutoksiin. Kukin Tilaus tehdään erikseen, ja Kuljetusturvalla on oikeus laskuttaa kustakin Tilauksesta heti Tilauksen aktivoimisen jälkeen. Mikäli Käyttäjä on ostanut Palvelun käyttöoikeuden Kumppanilta, maksaa Käyttäjä käyttöoikeudesta Kumppanille tämän kanssa sovitun mukaisesti. Tällöin Kuljetusturva laskuttaa Kumppania osapuolten keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Mikäli Käyttäjä on hankkinut käyttöoikeuden Palveluun suoraan Kuljetusturvalta, maksaa Käyttäjä käyttöoikeusmaksut Kuljetusturvalle.

7 Henkilötietojen käsittely

7.1 Toimeksiannon perusteella tapahtuva henkilötietojen käsittely

Mikäli Loppukäyttäjän käyttöoikeus Palveluun ja sen aineistoihin perustuu Asiakkaan ja Kumppanin tai Kuljetusturvan väliseen Sopimukseen, noudatetaan seuraavaa:

Palvelun käyttöönoton yhteydessä ja käytön aikana Loppukäyttäjien henkilötietoja tallentuu Palveluun. Kuljetusturva käsittelee ainoastaan Palveluun rekisteröityneiden Loppukäyttäjien henkilötietoja. Kuljetusturva käsittelee näitä tietoja Palvelun tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Osapuolet sopivat Kuljetusturvan suorittamasta henkilötietojen käsittelystä Kumppanin lukuun erillisellä henkilötietojen käsittelysopimuksella.

Kumppani, jolta Loppukäyttäjä on hankkinut käyttöoikeuden Palveluun, vastaa rekisterinpitäjälle tietosuojalainsäädännön perusteella kuuluvista velvoitteista suhteessa Loppukäyttäjiin (mm. Loppukäyttäjien asianmukainen ja kattava informointi henkilötietojen käsittelystä Palvelussa). Kumppani vastaa tietosuojalainsäädännön mukaisen informaation (kuten tietosuojaselosteen) laatimisesta ja antamisesta Käyttäjille sekä on ensisijainen yhteystaho rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisessa (mm. henkilötietojen tarkastus- ja poistopyyntöjen toteuttaminen). Kumppani vastaa toimitetuista tiedoista, niiden lainmukaisuudesta ja ajantasaisuudesta, sekä muista rekisterinpitäjän velvoitteista Palveluun tallennettujen henkilötietojen osalta.

Jollei muuta ole sovittu, Kuljetusturvalla ei ole velvollisuutta ylläpitää eikä oikeutta käsitellä Kumppanin puolesta ja lukuun käsiteltyjä henkilötietoja muutoin kuin näissä ehdoissa määritellyssä tarkoituksessa.

Kuljetusturvan tulee suojata henkilötiedot asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tietojen luvattoman käytön, muuttamisen, tuhoamisen tai muun luvattoman käsittelyn estämiseksi. Toimenpiteiden tulee olla oikeasuhtaisia tietojen käsittelyn tarkoitus ja sisältö sekä tietoturvariskit huomioiden. Osapuolten välillä Kuljetusturva vastaa Palveluun tallennettujen tietojen tietoturvasta. Kumppanin ja Loppukäyttäjien tulee noudattaa Kuljetusturvan kulloinkin antamia tietoturvaa koskevia ohjeita.

Jokaisella Loppukäyttäjällä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot ja muokata niitä niillä tietoteknisillä välineillä, jotka Palvelussa tähän tarkoitukseen on Loppukäyttäjän käytössä. Palvelua koskevassa tietosuojailmoituksessa kuvataan tarkemmin, kuinka Kuljetusturva käsittelee henkilötietoja ollessaan henkilötietojen käsittelijän roolissa.

7.2 Loppukäyttäjän henkilötietojen käsittely Kuljetusturvan toimiessa rekisterinpitäjänä

Mikäli Palvelun käyttöä koskeva Sopimus on tehty Loppukäyttäjän ja Kuljetusturvan välillä, Kuljetusturva käsittelee Loppukäyttäjän Palvelun käytön yhteydessä tai asiakassuhteen yhteydessä muutoin mahdollisesti syntyviä henkilötietoja voimassa olevan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tietosuojaselosteen mukaisesti mm. Palvelun toteuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi, asiakastapahtumien varmentamiseksi, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi, markkinointitarkoituksissa, analysointi- ja tilastointitarkoituksissa, mielipide- ja markkinatutkimuksia varten sekä muissa vastaavissa käyttötarkoituksissa.

Jos Kuljetusturvalle on muodostunut suora asiakassuhde Loppukäyttäjään (esimerkiksi Loppukäyttäjän tilatessa suoraan Kuljetusturvan palveluita ja hyväksyessä palvelun ehdot) Kuljetusturva käsittelee Loppukäyttäjän henkilötietoja näissä ehdoissa määritellyn käsittelytarpeen mukaisesti.

Kuljetusturvalle luovutettavat tiedot kuuluvat tällöin Kuljetusturvan asiakasrekisteriin, jonka osalta Kuljetusturva vastaa rekisterinpitäjänä kyseisten Loppukäyttäjien henkilötietojen käytöstä tietosuojalainsäädännön mukaisesti suhteessa Loppukäyttäjiin. Kuljetusturvan verkkosivuilta löytyvässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittely tarkemmin tilanteissa, joissa Kuljetusturva on rekisterinpitäjän roolissa.

8 Muut ehdot

8.1 Muutokset käyttöehtoihin

Kuljetusturva voi muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttäjille ilmoitetaan käyttöehtojen muutoksista Palvelussa. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkaessaan Palvelun käyttöä.

8.2 Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta Sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

8.3 Sopimuksen siirto

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle ilman Kuljetusturvan suostumusta. Kuljetusturvalla on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle ilmoittamalla siitä Käyttäjälle. Kuljetusturvan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Kuljetusturvan ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Kuljetusturvalla on lisäksi oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

8.4 Vastuunrajoitus

Osapuolet eivät vastaa toiselle osapuolelle aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Kuljetusturvan korvausvastuu kaikissa mahdollisissa vahinkotilanteissa on rajoitettu Kuljetusturvan rikkomusta koskevan kuukauden veloitusten määrään Käyttäjältä. Käyttäjä on velvollinen reklamoimaan vahingosta välittömästi sen havaittuaan, ja Käyttäjän tulee käytettävissään olevin kohtuullisin toimin rajoittaa vahingon syntymistä. Kuljetusturva ei vastaa vahingoista, mikäli Käyttäjä on laiminlyönyt omat sopimusvelvoitteensa. Kuljetusturvan korvausvastuu ei missään tapauksessa voi ylittää 1000 euroa.

8.5 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Palvelun käyttöön ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet, joita ei saada osapuolten kesken sovituksi, ratkaistaan Kuopion käräjäoikeudessa.

K&K Mattinen Ky

Peltosalmentie 9 as 13

74510 Iisalmi

pertti.mattinen@hotmail.com